!....پـــــــــــندار

((somayeh Ashuri))


!...افکار خواب آلود

دلـــــم میخواهد آن شعری کــه از چشمان تو باشد!

هــــوای گــــرم آغوشــــی که با فــــرمان تـــو باشد!

دلـــم می خواهد اجبــاری که مجـــبورم کند در تـــو !

هــمان احساس شیرینی که در دســـتان تــو باشد!

هوای زندگی ســــرد و دلــــم هرم تــو مــی خواهد!

حسودم من به هــر عشقی اگــــر مهمان تو باشد !

توآن معشوقه ی دائم من آن گرگم که عاشــق شد!

قـــسم خـــوردم وفــایـی را کــــه در پیمان تو باشد !

من آن جوینده ای هستم که جز مــهرت نمی جوید !

گـــوارا مـــی شــود حـــبسم اگــــــر زندان تو باشد !

من آن گوینده ای هستم که جـــــز حرفت نمی گوید! 

فـــقط خـــواهم شنید آن که پر از جــریان تــو باشــد!

دوباره بستــــه ام چشمم و غــــرق فکر خواب آلــود!

عجب شعری شود شعری که از چشمان تو باشد !!

پنجشنبه بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۳  توسط somayeh  |

 

!..مِشتِلِق

نَـو روزَ خوانی سَس بامـــه گیزگیزا وچَـه بَرامِه!

زمســـــانِ درازَ شَـــــو یَــــواشِنَن سر دَرامِــــه!

کُوره وُ سَبزَه مشتلق وارده چَمَه تاقچهَ سران!

اسبیَه چیجَه لـــــیوِنَـن سبز آکَره خِشکَه داران!

سرد شَوان سر در آمیند دلانمان آبینده شـاد!

اسیـــــرَ کــــوُتَران،همــهَ بَـــندِ کـــو آبینده آزاد!

رنگ رومان خوب آجامِه سَبزَ یو گول سرپیرامه!

کــــینَه و بــد ذاتی جیگا کفا دَ شادی ایجامِه!

کشکـــره شــــادی دخوانه بلبلی آزادی خوانه!

عیدی و نقل و شیرینی آســـارَه مِیمانـی مانه!

آفتـــــاو و مــــونگ و آســـارَه کفا دَ نورانی آبو!

خــــزانَ شهرِ چمه دل  جـــــیر دَ چراغانی آبو!

بایَه سیــــــاهـــی عَوَضِ إسبیَه رَنــگان دِیَسَم!

آفتــــــاوِشی گرمی بارَم بِندی قشنگان دِیَسَم!

عشقِ کو زیــــرونَ دلان نَقلِشی عـــاشق بِبَیَم!

دِبِندی را خــــوب بِــــدوجَم دِبِندی لایق بِــبَـیَم!

دوش دَوارَم سِرَ وِلان دبنـــدی قَــــدرِ بِـــزانَـــم!

بِشَـــــم هَنی زردَ رَزان سبــزینه دانَه پیشانـم!

وَلَه قشنگ نی گَفی ک دبندی پشت سر بَرا!!

خوب نی باجَم چِمِه بـــدی تندی باجِندِ اَیلَه را!

هرکــسی اِشتن دلِ کو زانِه چِه دَر بعدِ خِـــدا

خوب نـــی بِبو غم همَه را اما ببو شادی جِــدا

ها براجــان رنگ وارنگ شــــادی وارِه قشنگینَن

"اما قشنگه دلـی ک رنگی ببو ای رنـــگِــنَن"!!!

بایَــــه بِـــهــــاری بِبَیَم بِـــهار بِــبو رزانـــــــمان!

دِبِنــــدی جــیـــــفِ مَـــزَنَم ســبزه آبو خَزانِمان!

بایهَ بِبَم دِبِندی پِشت، مِسال همهَ باجان و دل!

بندی را شادی پــیـــشانَم بِـــهارمان بواره ول!

 

(سمیه عاشوری)

دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳  توسط somayeh  |

 

!...دل تکانی

می تکانم خانه ام را پیشه سازم عاشقــــی را

دل تکانی می کــــنم باز عطر یاس و رازقـــی را

دل ز فردا می کنم پاک از شبی که غم صدا زد

می ســـتـــانـــم بـــاوری را کز کدورت ها ندا زد

آفتـــاب عشق و مهر و مهربانی مــی ســـتانم

ایـــده گـــیرم از بهاران بــذر شادی می فشانم

ماه تــــاب آســــمانـــی در فروغ ایـــن شب ناز

مـــی پراند غم ز دل ها مــی نوازد نغمه و ساز

یـــاد آرم حــــرف ســـهراب از بـــهاران گــذشته

تا بشـــوییم چـــشم هارا بــــا نـــوای دل نوشته

خانه خواهیم ساخت با دل با نگاهی آسمانـــی

از بــــــرای هــــــم زبــــانـــی پابه پای مــهربانی

دور خــــواهیـــم کـــرد از خود خاطرات تلخ دیرین

مــــحو خــــواهیم کـــرد ناله بهر رویاهای شیرین

این بهارشــــادمانی عــــهد خواهیم بست باهم

در عبـــــوری بــــی بـــهانه از شرارت ها و از غم

دیـــــده هــــامان را بشوییم تا بشوید دیده هارا

کیــــنه ها گر ما برانیم مـــی رهاند کــینه ما را!

خــــوب هـــارا گـــر ببینیم بـــی غرور و بی بهانه

عــــهد خــــواهد بــست باما روزگاری عاشقانه!

(سمیه عاشوری)

دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳  توسط somayeh  |

 

!... پــا بــه پــا

  چشم هایم را ببندی کــــور عاشق می شوم!

  من دلم چشمم بُوَد بی نور عاشق می شوم

  دست هایـــــم را بگـــیر..! از بــاد آواره تــرم..!

  من به هُرم دست تو بدجور عاشق می شوم

  من اسیـــــر دائم الــمحبـــوس آغــوش  تو ام!

  گل تو باشی من چو یک زنبور عاشق می شوم

  روبــــــرو حرفی بزن من با نـــــوای حــرف تــــو

  چون نوای عاشق سنتــــــور عاشق می شوم

  هرچقدر میخواهمت لبـــریــز چشمان تـــــــو ام

  شایدم بیش از کم و پرشور عاشـق می شوم

  بودنــی بـــا مــن بساز از این نبودن های شب

  من به جرم این شب مذکور عاشق می شوم

  ماه را بنگر!  ولی از مـــن نـــگـــاهــت برنـــدار

  با نــگاه تــو چه بــی دستور عاشق می شوم

 مـــی روم تـــا کــه دگــر بــاره به تـو روی آورم

  تــــــو صدایم کن مرا از دور عاشق می شوم!

 دست های تو همان زندان محبوب من است!

 مـــن کنار تــو بی آب انگور عاشق می شوم!

  تـــــو فقط سازی بـــزن تا مـــن برقصم با دلت

  من به ساز شور تو ماهور عاشق می شوم!

  صید تــــو باشــم اگــــر اندر تلاطم بی نفس

  همچو یک ماهی درون تور عاشق می شوم

  تا که تــــــــو از دور آماج نــــگاهم می شوی

  با دل و دیده تو را صدجور عاشق می شوم!

  با دلـــــم حرفی بــزن من بی قرار و عاشـقم

  پا به پای حرف تو تا گــــــور عاشق می شوم!

 

(سمیه عاشوری)

دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳  توسط somayeh  |

 

!...به قشنگی تو

چه قشنگ می گذرد مــــرحله ی دیــدن تو

چه بهاری شود این دل سر خنــــــــدیدن تو

چه گـــذر می کند از دل غـم پایــیـــز کبـــود

خنده ام با تـــــو بُـــوَد گرچه تو را شور نبــود

بُـــوَد این دیده ی دنیا به ره عشق تو کــــور

چه قشنگ دور شوی تو!چه قشنگی تو زدور

مـن بــه احوال دل خودچه بـــسا می خنـــدم

که دل ســـاده ی خود را به دلــت می بنـدم

چه شــبــانه ســر بـــی خوابــی تو بــی تابم

و چه سهل از سر خوشحالی تو می خوابــم

دل تو گـــر کــــه به تاریکی رود چون ماهــــم

تو نـــدانـی چه بــی اندازه تو را می خواهــم

چه بسا هوشـــیار باشــم چه نباشم هر دم

من بـــی چـــاره به دنبـال تو بــر می گـــردم

نه صدایــــم نــــزنید تا نــپرد خـــواب ســراب

که به امید مــلاقات رُخَـــش رفــته بــه خواب

اثـــر بــــاده و مِـــی نیست شیدایــــی مـن

نــــفـــس گــــرم تـــو هُرم دل رویایــــی من

پر پـــرواز مـــرا حاصلی از خنــده ه ی توست

عشق و دیوانگی باچهره ی رقصنده ی توست

گــــر مکــــرر تـــو نــــگاهم نکنی می پوسم

چه مکــــرر شفق روی تــــو را مــــی بوسم

نازنینا نـــنــما سرزنش ایــــن حال خـــــراب

که ز زیبایی رخـــــساره ی تو خورده شراب!

 

(سمیه عاشوری)

دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳  توسط somayeh  |

 

!....تــــلـــنـــگر

این شهر بی وفا نبود، وفای آدما نبود..!

غروب سرده این روزا فقط که سهم ما نبود..!

به جرم چی تنها شدیم کنار خش خش خزون؟

پیاده رو خاک میخوره! دادمیزنه تنهاییمون.....

گناهمون موندنه یا عذاب رفتنای سرد.........؟

وفا نبوده با شما یا شهر بی وفایی کرد....؟

میگن که سرده این روزا درختا میوه نمیدن...!

مامان بزرگا بهمون آجیل و گیوه نمیدن.......!

میگن گناهه شهرما سردیه این زمستونه...!

اینکه تو پاییز به درخت برگ و گلی نمی مونه!

چونکه بهارش از فلک قطره ی بارون می ریزه

تابستون عین خودشه! پاییز عین پاییــــــــزه!

تنهایی سهم خیلیاس ما جزو اون خیلیاییم..!

خلوتیه زمستونا! شلوغیه عیدی ماییــــــــم..!

تحمل شبهای سرد که نیست کار هرکسی

آهای سکوت این روزا! نگو به فردا می رسی :(

ما که گناهی نداریم پس واسه چی تنهاشدیم؟

شلوغی رو زدین کنار اسیر این غمها شدیـــــم..

انصافه که بریم بیرون با دل پر بیایم خونــــــــــه؟

فقط صدای کلاغا سکوته برف و بشکونـــــــــه..؟

آره صدای کلاغاس که بعد رفتن می مونــــــه..!

ولی شماها که میاین ، انگاری بلبل می خونه..!

این شــــهر بــــــی وفــتا نبود، وفای آدما نبود..!

غروب سرده این روزا فقط که ســـــهم ما نبود..!

تقصیر شهر نیس که دیگه خونه ها بی صفا شده

یکـــم دل ما آدمـــــــــا ایـــن روزا بــــی وفا شده!

والا ما تا یادمـــونه مشکـــــی پوشیدین اومدین..!

قــــبرستونا شلوغ شده به جای پارک و مــــیادین!

چند روزی که ایـــــنجا میاین ابــروهامون میرن بالا!

وای!! نکنــــه بازم کسی مــــرده که اینجایی حالا!

راستی مامانت همیشه میون جمع مریض میشه؟

یا تو به دکتر می بریش میـــون مـــــردم همیشه؟

اگــــه میگی که مـــادرت بالاتــــر از ســـرمایتـــه..

پس چرا بین نـــــمازاش دعا واسه همســـایته!؟

یادم باشه ! دکـــــتر شدم تا بــسازم دوایی رو..

درمون کنم ، با آمپولـــی زردیه بــــی وفایــی رو

تکــنولوژی تـــــو اونورا قـــــوی تـــره ! حقیقتـــه؟!

این که یه زنگ نمی زنی ، قانـــــونه یا سلیقته؟!

می پرسی چی داره آخه جز غم و بی امکاناتی؟

آخه فدات شم !! سببش خودتـــی و امثالاتی..!

ای بابا این حرفا فقط دل هارو خالـــــی میکنه...

نمیــــــتونه خلــــوتیه کوچه رو ماست مالی کنه...

دیگه چشه مامان بزرگ در رو فقط خوب می بینه.!

اما دلش خوشه که تو ، نشستی پیش شومینه..!

زندگیمون مثله ساغت لحظه هارو شمردنـــــه...

یاد بگیریم که اومدن عاقبتش یه رفتنــــــــــــه...

میگم میشه یهویی این سکوت سرد و نشکنین؟

یواشکی بلند کنین تنهایی هارو از زمین.......؟

آخه روزای عادیمون دل میشه تنگه خیلیا.....!

وگرنه که ما خوشحالیم همیشه تو تعطیلیا...!!

 

(سمیه عاشوری کلور)

 

دل که می گیرد قافیه ها بیدار می شوند..

و حقیقت ها سحرخیز..

 

 

چهارشنبه بیست و چهارم دی ۱۳۹۳  توسط somayeh  |

 

.... حس پاییزی

پاییز را برایت چگونه تعریف کنم..

تا برگهایش نریزند..

تا باد نفهمد..

تا ساعت دیر نکند..

تا چراغ اتاقم ساعت ها خاموش نماند..

پاییز را چگونه به یادت بیاورم..


ادامه مطلب

سه شنبه یکم مهر ۱۳۹۳  توسط somayeh  |

 

!...(..........)

شهر من..

باز من می مانم وتو ..

بیا عهد ببندیم که هیچ کلیدی نتواند حریف قفل گره ی دستانمان شود!

باز همه می روند، باز باد زنگ آغاز مدرسه را خواهد زد..

شهر من!


ادامه مطلب

چهارشنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۳  توسط somayeh  |

 

 

من  نخوابیـــدم در این ایام  طولانـــی رفیق!

کاش می دیدی گذشتم از چه طوفانی رفیق

من به تنهایی شبانه با خودم ســر کرده ام

شعله ی عشق است نتوانی بسوزانی رفیق

عشق از کوی دلم گر دست خود را برکشد

آه من آسوده می خوابم تو می دانی رفیق!

 

 

ادامه مطلب

یکشنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۲  توسط somayeh  |

 

!...یلدا مبارک

یلدا را دوست دارم..

به خاطر دقیقه ای که می توانم یک یاس دیگر را تقدیمت کنم..

به خاطر ثانیه هایی که می شود ستاره های بیشتری را شمرد..!


به خاطر دلتنگی های شصت ثانیه بیشترش..

به خاطر خواستن های طولانی تر تو..

تورا دوست دارم..


به خاطر همه ی آنچه که هست..

و زندگی را دوست دارم..

به خاطر تو..!


یــــــــلدا را دوست دارم.. مبارکــــــــ..!

شنبه سی ام آذر ۱۳۹۲  توسط somayeh  |

 

!... به آشنامن دلی گم کرده ام که بی هوایش خسته ام

عشق و احساس دلم را من به پایش بسته ام

می روی می خواهمت شب ها تو را از آسمان

با  ستاره  راز دل گویـــــم تو  از رویش بخـــوان

آشـــنای من، صدایت بی هوا  مستــــــم کند!

بودن بی تو در ایـن دنیا مرا ســـستــــــم کند!ادامه مطلب

یکشنبه بیست و ششم آبان ۱۳۹۲  توسط somayeh  |

 

!..پرواز باقایق

من اگر سهراب بودم..

من اگرباخبر از لاله ی صحرابودم...

من اگر مرهم دل مرهم یک کاسه ی آب..

من اگر مرهم راز دل گلها بودم..

من اگر در خودمن، تنها نبودم..

من اگر میزیستم دراین جهان، بودم هویدا..

گر که میشد من تورا اسان بیابم..بودی پیدا...ادامه مطلب

شنبه یازدهم آبان ۱۳۹۲  توسط somayeh  |

 

!..تقدیر

 دلا  با من مدارا  کن سر از  احوال  ما بردار..!

  برو با دیگری خو کن مرادست خودم بسپار..!

 دلم درگیرو دار آتش و در انتظار نم نم باران..!

 نگاهم در پی  ردی ز  حال  خسته ی یاران..!

 هم آغوش  بهارم من شرابی سرد در دستم..!

  دلم  را کندم ازدنیا به دستان تو دل بستم..!
ادامه مطلب

یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲  توسط somayeh  |

 

!...از دست تو پاییز

باد می آید..

و چقدر گاهی آنقدر تنها می شوم..

و گاهی چقدر تنهایی ام آنقدر می شود..!

که هیچ چیز نگویم و تنها بخواهمت.!

آآآآآی باد..

ذره ای از اورا بیاور..

دلم تنها امروز تنگ نیست!

آآآآی تو! بیا..

با باد،و یا با غیره..!

فقط بیا..من تنها امروز تنها نیستم!

و آه از دست تو پاییز..!

نمی گویم نیا..

اما کسی رابیاور برایم.."اورا..!"

باد می آید..

من تنها هستم..!

(سمیه عاشوری)


یکشنبه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۲  توسط somayeh  |

 

...آهی نه فقط برای امروز

من خیلی وقت ها فکر نمی کنم...!

اما فکر که می کنم...

میفهمم چقــــدر دوستت دارم...!

من خیلی وقت ها نادانم...!

اما آنگاه که میدانم...

می فهمم تو نرفتی..

 تو همیشه هستی..!

همین حوالی...!

 آه می کشم..

نه فقط برای امروز..

برای همیشه ای بی پایان..!

پدربزرگ خوبم:

عاشقانه هایم تمامی ندارد..

"برای تو"..!

هرگاه که می فهمم..

تو را دارم...ای آرزوی همیشگی...!


چهارشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۲  توسط somayeh  |

 

!...عـــ ــشـــ ق


ای دل دیوانه تا کی میکنی دیوانگی...........؟

تاکجاسرمی نهی؟خستم ازین آوارگی........!

توبهارو هم خزانت سردوبی روح است و بس..

بهر دنیا وجهان افسرده ای یا بهرکس؟........؟ادامه مطلب

سه شنبه یازدهم تیر ۱۳۹۲  توسط somayeh  |

 

....ای روز کارو تلاش

++

تقدیم به تمامی معلمان زحمت کش به خصوص معلمان تلاش گری که نیمی از عمرکاری خودرا در روستاهای دور دست و بی نام و نشان بدون امکانات گذرانده اند:


شعر واجم نام خدانن نقل مردان خدایی..........                    نویسم یاد خدانن شرح شغل انبیایی............

خرده ایم از امکانش اس بکرم ای اشتباهی....                    ته اسیش پیله ببخش اگر باجام گف خطایی....

ماه مهری آیو پوستر دگنه به روستایی............                   دور ده ای که ته نشناسی اسه چه جور جایی..

آبو مشغول ذهنر از صدها گله چون و چرایی...                   هی دپرسی ذهن کو دبندی پشت سوال هایی.

اس وسیله؟ماشینی،تراکتوری،هیچ داره راهی؟                  داره جاده؟ بوشین؟ اصلا داره ماتور راهی؟....ادامه مطلب

سه شنبه دهم اردیبهشت ۱۳۹۲  توسط somayeh  |

 

...قاصدک خوش خبرقاصدک بوسه زند بر دم پنجره ها........

میرسد باز به گوش نغمه زنجره ها.......

قاصدک آمده است از سفربار دگر........

تا دهد مژده به ما بکند ما را خبر.........

ننه سرما شده دور آخر او رفته سفر.......


 

 

 

 ادامه مطلب

یکشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۱  توسط somayeh  |

 

...کل کل چهارشنبه


زمسان شوی به ور واریسه..............  .

اشتنن اسبیه مرمر واریسه..................

کل چارشنبه به یو مغریب سر.............

بیشیمان دسته جمعی تا کوچه سر.........


 


ادامه مطلب

یکشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۹۱  توسط somayeh  |

 

.....تنو

    چَمَه    تاريخِ     حَلا صِفَت   داني                  هيچ فرشتَه اي  اشتَن جِرَت دااني

   كه    بسازِنده   تِليتي      ماسنن                  سه  خِوَرزِن      بَرِنده اي    تاسنَن    


   تاسه باوَر     نبيسه   خَندهَ   كَري                   سه خِوَرِزَن   تاسه   شَرمَندَه  كَري

   اَمرِ الهي دَ       پِرَه اي       بَرامهِ                    كَشكَرَ   خا كو      وِرَه اي   بَرامهِادامه مطلب

دوشنبه نهم بهمن ۱۳۹۱  توسط somayeh  |

 

....؟؟؟؟


اینجا در دنیای من گرگ ها هم افسردگی مفرط گرفته اند دیگر گوسفند نمی درند به نی چوپان دل می سپارند و گریه میکنند..


می دانی … !؟ به رویت نیاوردم …! از همان زمانی که جای ” تو ” به ” من ” گفتی : ” شما ”
فهمیدم پای ” او ” در میان است …اجازه … ! اشک سه حرف ندارد … ، اشک خیلی حرف دارد!!!می خواهم برگردم به روزهای کودکی آن زمان ها که : پدر تنها قهرمان بود . عشــق، تنـــها در آغوش مادر خلاصه میشد بالاترین نــقطه ى زمین، شــانه های پـدر بــود …بدتـرین دشمنانم، خواهر و برادر های خودم بودند . تنــها دردم، زانو های زخمـی ام بودند. تنـها چیزی که میشکست، اسباب بـازیهایم بـود و معنای خداحافـظ، تا فردا بود…!
ادامه مطلب

پنجشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۱  توسط somayeh  |

 

.....ازبرای دل

چه گونه گویم ای دل، بهر یارمهربانم؟...............

که گویم هرچه ،کم گفتم به قدر هر بهارم؟.......

چه گونه گویمت درد دل غم دیده ام چیست؟......

همی دانم که مرهم جز تو بر زخم دلم نیست.....


ادامه مطلب

جمعه پانزدهم دی ۱۳۹۱  توسط somayeh  |

 

......باران

بارش باران شروع و دل ، هوایت کرد و بس......

عاشق و دیوانه ام تکرار حرف هر دل است.....

می رسد هر قطره اش هرگاه تا روی زمین.......

می شوم دیوانه تر ، شیدای ان رویت ، همین...


ادامه مطلب

پنجشنبه سی ام آذر ۱۳۹۱  توسط somayeh  |

 

......محبت برفی

  بلبلی روی درخت آواز خواند دم به دم............

 می روم راه و دلم پر میکشدباهرقدم..............

 برگها افتاده اند و می خورندهردم به در...........

 میرسدبازم به گوش حرف اززمستانی دگر.......

 
ادامه مطلب

سه شنبه بیست و یکم آذر ۱۳۹۱  توسط somayeh  |

 

...... آنچه سهراب گوید

به سراغ من اگر می آیید ...

        پشت هیچستانم...

              پشت هیچستان جایی است...

                     پشت هیچستان رگهای هوا...

                   پر قاصد هایی است که خبر می آرند...            

            

                                ادامه مطلب

شنبه یازدهم آذر ۱۳۹۱  توسط somayeh  |

 

......پَرویجین

عاشوراروزی بامه یوهمگی دست به سینه          نامسلمان    یزید    کو همه    دارند      کینه                         

ام یزید    و  شمر   لعنت   بکره     پروردگار           که    بکشتشان    ایله    پیله شخص   روزگار...


ادامه مطلب

پنجشنبه دوم آذر ۱۳۹۱  توسط somayeh  |

 

......برگ ریزان


برگی از درخت افتاد......و نگاهم را به دنبال خود کشیدو اما برگ دیگری جداشد و مدتی بعد برگ دگر و

سپس.......به گمانم زمین دلتنگ شده است برای تمامی بر گ هایی که ماه ها دستش به آن ها نمیرسد و

تلاش میکند تا آن هارا از آن خود کند..........

نه ، نتوانست طاقت بیاورد و افتاد .......... برگ را می گویم ..... و زمین خوشحال است.........


ادامه مطلب

شنبه بیستم آبان ۱۳۹۱  توسط somayeh  |

 

....تیک ، تاک

قلمم را بر میدارم،قلبم همچنان می تپد و دلم تنگ است. حسودی میکنم ، به عقربه ی کوچک با تنفر می نگرم

و عقربه ی ثانیه شمار را که تنها در دویدن ماهر است یک ظالم می دانم و عقربه ی دقیقه شمار را دوست ندارم.

من یک حسود نیستم تنها غبطه می خورم.......ادامه مطلب

چهارشنبه سوم آبان ۱۳۹۱  توسط somayeh  |

 

......پرواز

سرم را بلند میکنم. نگاهم را به خرگوشی وا میدارم که تاسف بار دنیای عجیب انسانهارا مینگرد اونیز به بی

رحمی انسانها ایمان داشته ودر تلاش است راهی را برای نرم کردن دلهایشان که سالهاست به سنگی تیره و

سخت تبدیل شده است را پیدا کنداما او نیز امیدی ندارد.......

سرم را پایین انداخته و مینویسم........


ادامه مطلب

یکشنبه سی ام مهر ۱۳۹۱  توسط somayeh  |

 

.....راز

   

    بنام    نامی خلاق عالم...........          پدید    آرنده حوا  و آدم..........        

   بنامش میکنم این دفترم باز........          به اذن او کنم این نغمه آغاز....         

  نویسم نامه ای بادست رنجور.......          برای خالق بیدمشک و انگور.....

  برای خالق دنیای هستی ..........          خبردار از همه عهدی که بستی.

                


ادامه مطلب

چهارشنبه بیست و نهم شهریور ۱۳۹۱  توسط somayeh  |

 

 شعر فصل پنجم زندگی است...!

 

صفحه نخست...
اشعار من......
دل نوشته های من.....
مطالب دیگر.....

 

!...افکار خواب آلود
!..مِشتِلِق
!...دل تکانی
!... پــا بــه پــا
!...به قشنگی تو
!....تــــلـــنـــگر
.... حس پاییزی
!...(..........)
!...یلدا مبارک

 

اسفند ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۳
مهر ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۳
دی ۱۳۹۲
آذر ۱۳۹۲
آبان ۱۳۹۲
مهر ۱۳۹۲
مرداد ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۲
اردیبهشت ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
بهمن ۱۳۹۱
دی ۱۳۹۱
آذر ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱

 

 

پروفایل مدیر وبلاگ
...masi mahmoudi
یاد تات(امیرحسین حداد)
کلوریا(حامد جعفرپور)
آوای تات(علیرضا رحیمی)
مطالب تصادفی(رضا امانی)
وانگیا(محسن صفیاری)
فرهنگ تات..(رضا هاشمی نژاد)
آستاره(عیسی کریمپور کلور)
لینک باکس هوشمند پردیس
آیا کلور شهرستان می شود؟
سایت تاتر شهر....
شهر من کلور(افشین حداد)
موبایل تات(امید راست نگار)
دنیای ما
اندیشه تات

 

 

RSS 2.0

.: Weblog Themes By Blog Skin :.

 

اسلایدر

دانلود فیلم